Исполнение завещания

Статья 1286 ГК Украины. Право завещателя на назначение исполнителя завещания

  1. Завещатель может поручить исполнение завещания физическому лицу с полной гражданской дееспособностью или юридическому лицу (исполнителю завещания).
  2. Если завещание составлено в пользу нескольких лиц, исполнение завещания может быть поручено любому из них.
  3. Если завещание составлено в пользу одного лица, исполнение завещания может быть возложено на лицо, не являющееся наследником по завещанию.

1.    Заповідач може призначити у своєму заповіті виконавця заповіту. Виконавець заповіту має статус особи, яка здійснюватиме контрольну та охоронну функції щодо розпорядження спадковим майном, яке зазначене у заповіті. Виконавцем заповіту може бути фізична особа, громадянин України, яка досягла 18 ти років, та відповідно до статей 30, 34 ЦК набула повну цивільну дієздатність. Виконавцем заповіту може бути також іноземний громадянин, особа без громадянства. Виконавцем заповіту може бути юридична особа, яка має належну цивільну правоздатність та дієздатність (статті 91, 92 ЦК), створена відповідно до вимог  статей 81, 89 ЦК і зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб — підприємців.

Юридична особа, виступаючи виконавцем заповіту, користується такими самими правами і несе такі самі обов’язки, що і фізична особа. Заповідач може доручити виконання заповіту особі, яка зазначена в заповіті як спадкоємець, або особі, яка не належить до кола спадкоємців за заповітом. Якщо заповіт складено на користь кількох осіб, то заповідач може доручити виконання заповіту одній особі з кола спадкоємців.

2.   Виконавець заповіту зобов’язаний виконати розпорядження заповідача особисто. Якщо заповіт складено на користь однієї особи, то заповідач може призначити окремим виконавцем заповіту особу, яка не належить до числа спадкоємців за заповітом або за законом. Згода такої особи виконати покладене на неї зобов’язання може бути зазначена на самому тексті заповіту або викладена в окремій заяві. В останньому випадку підпис виконавця заповіту на заяві засвідчується в нотаріальному порядку, а сама заява додається як невід’ємна частина заповіту.

Особа може бути призначена виконавцем заповіту лише за її згодою заповідачем (ст. 1289 ЦК), за ініціативою спадкоємців (ч. 2 ст. 1287 ЦК), нотаріусом (ст. 1288 ЦК), судом (ч. 3 ст. 1287 ЦК).

Права та обов’язки виконавця заповіту виникають з часу відкриття спадщини. У разі неприйняття спадкоємцями за заповітом спадщини виконавець втрачає свій статус і не може бути представником прав та інтересів спадкоємців за законом.

Статья 1287 ГК Украины. Назначение исполнителя завещания по инициативе наследников

  1. Наследники имеют право предъявить иск об устранении исполнителя завещания, назначенного завещателем, от выполнения им своих полномочий, если он не может обеспечить исполнение воли завещателя.
  2. Если завещатель не назначил исполнителя завещания или если лицо, которое было им назначено, отказалось от исполнения завещания или было отстранено от исполнения завещания, наследники имеют право выбрать исполнителя из числа наследников или назначить исполнителем завещания другое лицо.
  3. Если наследники не могут достичь согласия относительно назначения исполнителя завещания, он по требованию одного из них может быть назначен судом.

Читать далее