Отказ от принятия наследства: основания и порядок

Статья 1273 ГК Украины. Право на отказ от принятия наследства

 1. Наследник по завещанию или по закону может отказаться от принятия наследства в течение срока, установленного статьей 1270 Гражданского кодекса. Заявление об отказе от принятия наследства подается нотариусу или в сельских населенных пунктах – уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства.
 2. Физическое лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, может отказаться от принятия наследства с согласия попечителя и органа опеки и попечительства.
 3. Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может отказаться от принятия наследства по согласию родителей (усыновителей), опекуна и органа опеки и попечительства.
 4. Родители (усыновители), опекун могут отказаться от принятия наследства, причитающегося малолетнему, недееспособному лицу, только с разрешения органа опеки и попечительства.
 5. Отказ от принятия наследства является безусловным и безоговорочным.
 6. Отказ от принятия наследства может быть отозван в течение срока, установленного для его принятия.

Разом з правом спадкоємця на прийняття спадщини у ньо­го виникає, у момент її відкриття, і право відмови від спадщини як за законом, так і за заповітом.

Особи, дієздатність яких обмежено, мають право відмовитися від спадщини лише за згодою піклувальника і органу опіки та піклування, а неповнолітні особи — віком від 14 до 18 років — за згодою батьків, піклувальників і органу опіки та піклування. Від прийняття спадщини, належної малолітній, недієздатній особі, вправі відмовитися батьки (усиновлювачі), опікун і тільки з дозволу органів опіки та піклування, що посилює захист майнових прав цієї категорії осіб.

Заява про відмову, так само як і заява про прийняття спадщини, не може бути викладена з будь-якою умовою або із застереженням.

Вказану заяву спадкоємець може подати протягом строку, який встановлений законом для прийняття спадщини, і водночас має право відкликати її.

Статья 1274 ГК Украины. Право на отказ от принятия наследства в пользу другого лица

 1. Наследник по завещанию вправе отказаться от принятия наследства в пользу другого наследника по завещанию.
 2. Наследник по закону имеет право отказаться от принятия наследства в пользу кого-либо из наследников по закону независимо от очереди.
 3. Наследник вправе отказаться от доли в наследстве наследника, который отказался от наследства в его пользу.
 4. Если завещатель подназначил наследника, лицо, на имя которого составлено завещание, может отказаться от наследства лишь в пользу лица, не являющегося подназначенным наследником.
 5. Отказ от принятия наследства может быть признан судом недействительным по основаниям, установленным статьями 225, 229-231 и 233 Гражданского кодекса.

Ця стаття регламентує порядок здійснення права на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи. Законодавець набагато розширив можливості спадкоємця на здійснення такого права. Якщо спадщина відкрилася для спадкоємців за заповітом, то у такому разі спадкоємець за цим заповітом має право відмовитися лише на користь іншого спадкоємця, зазначеного у цьому заповіті. Отже, у даному випадку спадкоємець за заповітом зв’язаний волею заповідача, який розпорядився майном на свій розсуд.

По-іншому вирішується питання, якщо спадщина відкривається за законом. У цьому разі законодавець передає право розпорядження спадковим майном на розсуд спадкоємця за законом, котрий має право відмовитися від прийняття спадщини на користь будь-якого спадкоємця за законом, незалежно до якої черги спадкоємців за законом він належить. Це є новелою ЦК. Якщо ж, наприклад, один із спадкоємців за законом відмовився на користь іншого спадкоємця за законом від своєї частки у спадщині, а той, у свою чергу, не має бажання приймати цю частку в спадщині, то він також вправі відмовитися від неї і залишитися тільки спадкоємцем своєї законної частки у спадщині.

Статтею 1244 ЦК надано можливість спадкодавцю (заповідачу) у заповіті, на випадок смерті спадкоємця до відкриття спадщини, підпризначити іншого спадкоємця.

У такому разі, якщо відкривається спадщина за заповітом і у ньому зазначені спадкоємець, а також підпризначена інша осо­ба, то спадкоємець, який має право спадкувати за даним заповітом, але за певних обставин не має бажання це здійснити, вправі відмовитися від спадщини лише на користь особи, котра є підпризначеним спадкоємцем. Це знову ж випливає з волі померлого заповідача.

Відмова від спадщини на користь іншого спадкоємця мас бути здійснена на засадах добровільності, без примусу або інших умов, згідно з правилами про дійсність правочинів. Зокрема, це означає, що така заява може бути зроблена лише особою, яка усвідомлює значення своїх дій та може ними керувати, у момент подання нотаріусу заяви не перебувала під впливом обману, помилки, насильства, важкої обставини. Нотаріус зобо­в’язаний роз’яснити спадкоємцю при цьому всі права і наслідки подачі такої заяви. Якщо ж мали місце обставини, встановлені законом для визнання недійсності правочинів, то зазначена за­ява може бути визнана судом недійсною.

Статья 1275 ГК Украины. Правовые последствия отказа от принятия наследства

 1. Если от принятия наследства отказался один из наследников по завещанию, доля в наследстве, которое он имел право принять, переходит к другим наследникам по завещанию и распределяется между ними поровну.
 2. Если от принятия наследства отказался один из наследников по закону с той очереди, которая имеет право на наследование, доля в наследстве, которое он имел право принять, переходит к другим наследникам по закону той же очереди и распределяется между ними поровну.
 3. Положения настоящей статьи не применяются, если наследник отказался от принятия наследства в пользу другого наследника, а также когда завещатель подназначил другого наследника.
 4. Если на наследника по завещанию, который отказался от принятия наследства, было положено завещательный отказ, обязанность по завещательным отказом переходит к другим наследникам по завещанию, принявших наследство, и распределяется между ними поровну.
 5. Отказ наследника по завещанию от принятия наследства не лишает его права на наследование по закону.

Оставьте комментарий