Образец иска об увеличении размера алиментов и/или изменении способа и порядка взыскания алиментов

Данный образец иска для тех, кто ранее уже взыскал алименты и у кого уже есть решение суда о взыскании алиментов.

Образец адаптирован под новый Гражданско-процессуальный кодекс.

Если вы желаете установить другой способ взыскания алиментов и другой размер алиментов, то необходимо обращаться в суд с иском об увеличении размера алиментов и/или об изменении способа взыскания алиментов.

Данный образец иска так же для тех, у кого в решении суда указан минимальный размер алиментов в 30% прожиточного минимума, но которые хотят его повысить до 50%. Это следует сделать, поскольку в проекте закона было указано, что новый размер алиментов, так сказать, пересчитается «автоматом», но, к сожалению, в принятом законе уже этих положений нет.

Способ взыскания алиментов теперь выбирает сам взыскатель (истец) и он не зависит от того имеет ли доход плательщик алиментов или нет.

Так, по решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в части от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору родителя или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок.

Способ взыскания алиментов, определенный решением суда, изменяется по решению суда по иску получателя алиментов.

До _______ суду _________ області
м. ___________, вул. ___________

Позивач: ПІБ повністю, поштовий індекс, повна адреса, паспорт серія …… № ….. виданий 19.03.2011 року Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків …… засоби зв’язку

Відповідач: ПІБ повністю, поштовий індекс, повна адреса, засоби зв’язку, (если паспортные данные ответчика и его идентификационный код неизвестен, то указываем следующую фразу) інші засоби зв’язку, офіційні електронні адреси та інші дані, які ідентифікують  особу не відомі

П О З О В Н А   З А Я В А

(про  зміну порядку та способу стягнення аліментів)

____________ року я, позивач, ___________ року народження, уклала шлюб з ________________, ______________ року народження, який ми зареєстрували ___________ року у Відділі державної реєстрації актів цивільного стану по м. ________ міськрайонного управління юстиції ________області, про що зроблений актовий запис № _____ (додаток 1).

Если  родители не состояли в браке, то указываем о фактических брачных отношениях и когда эти отношения возникли и прекратились.

У шлюбі  у нас народилася неповнолітня дитина:________________ (П.І.Б.), _________ року народження (додаток 2).

Обязательно указываем несовершеннолетних детей от брака, их ФИО, а так же год рождения. Если ребенок родился не в браке, то указываем: «Від наших стосунків у нас народилася….»

Дитина проживає разом з позивачем (додаток 3).

Шлюб між нами розірвано ____________ року.

Если барк расторгнут, то указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения.

26.05.2016 року рішенням Бердянського міськрайонного суду Запорізької області з ______________ П.І.Б. на мою користь на утримання _________________ П.І.Б. були стягнуті аліменти у розмірі ________________.

Відповідно до ст. 180 СК України,  батьки зобов’язані утримувати  дитину  до  досягнення  нею повноліття.

Відповідно до ст.3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року (ратифікована постановою Верховної Ради України  від 27 лютого 1991 року №789-XII і набула чинності для України  27 вересня 1991 року), в усіх діях щодо дітей,  незалежно від того,  здійснюються вони державними чи приватними установами,  що займаються питаннями соціального    забезпечення,    судами,    адміністративними    чи законодавчими   органами,    першочергова    увага    приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

А відповідно до ст. 27 цієї Конвенції, держави-учасниці визнають право кожної  дитини  на  рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини.

Відповідно до ч. 1,2,3,4,5 ст. 150 СК України, батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей,  любові до своєї  сім’ї  та  родини,  свого народу, своєї Батьківщини. Батьки  зобов’язані  піклуватися  про здоров’я дитини,  її фізичний, духовний та моральний розвиток. Батьки зобов’язані  забезпечити  здобуття  дитиною  повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Батьки зобов’язані поважати дитину. Передача  дитини  на  виховання  іншим  особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів» від 17.05.2017 року був збільшений мінімальний розмір аліментів та внесені зміни, зокрема, до ст. 181-184 СК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 182 СК України, розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Таким чином, розмір аліментів призначений за рішенням суду є меншим ніж встановлений законом та не є достатнім для утримання дитини. 

Я одна не зможу в повному обсязі забезпечити дитину, тому батько, який здоровий та працездатний, зможе сплачувати аліменти на рівні 1/3 частки  з усіх видів заробітку (доходу) або у сумі __________, оскільки працює  в ФОП «_________» на посаді бухгалтера та має постійний дохід у розмірі 5 500 грн. (довідка з місця роботи буде надана в судове засідання).

Обязательно указываем в иске место роботы, должность и размер зарплаты. Желательно к иску приобщить и справку о доходах. Если есть проблемы в ее получении, то необходимо суд просить ее истребовать  у соответствующего субъекта.

Если ответчик не имеет доходов и не работает, то указываем об этом и указываем размер алиментов, которые Вы хотите взыскать.

 Или меняем на алименты в твердой денежной форме:

Таким чином, при сплаті позивачем аліментів у сумі 2 000 грн.  забезпечується наша рівність при несенні обов’язку утримання дитини.

Крім цього, відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення.

Так, позивач інших утриманців  немає, він працездатний, отримує дохід, має нерухоме майно, транспортний засіб, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати такий розмір аліментів.

Если указывается такого рода обстоятельства, то необходимо приложить соответствующие доказательства (документы, справки, извлечения из реестра недвижимого имущества, регистрационное свидетельство на авто и т.д.)

Згідно до ч. 3 ст. 181 СК України, За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів.

Вышеуказанный абзац указываем, если вы меняете способ взыскания алиментов. Например, решением суда установили взыскивать 300 грн. алиментов, а в этом иске вы просите взыскать 1/4 часть от доходов или наоборот, было по решению суда взыскано  1/5 часть от дохода, а вы в этом иске просите взыскать в твердой сумме 2000 грн.

Згідно до ст. 192 СК України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 23 Постанови Пленуму ВСУ від 15 травня 2006 року N 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» у разі задоволення судом вимоги про зміну розміру аліментів, новий розмір аліментів сплачується з дня набрання рішенням законної сили.

На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. 150, 180 – 184 СК України, керуючись ч. ст. 174, 175 ЦПК України,

П Р О Ш У:

Змінити розмір  аліментів, який стягується на підставі рішення _____________ суду _________ області від_________ з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, на утримання неповнолітнього сина ___________ (ПІБ), _______ року народження, збільшивши їх розмір до 1/3 частки  з усіх видів заробітку (доходу), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з дня набрання рішенням законної сили і до  повноліття дитини.

если в части от заработка или в твердой сумме

Змінити розмір  аліментів, який стягується на підставі рішення _____________ суду _________ області від_________ з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, на утримання неповнолітнього сина ___________ (ПІБ), _______ року народження, збільшивши їх розмір до 2000 гривень, щомісячно, починаючи стягнення з  дня набрання рішенням законної сили і до  повноліття дитини.

Если с изменением способа взыскания алиментов:

Змінити розмір та спосіб стягнення  аліментів, який стягується на підставі рішення _____________ суду _________ області від_________ з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, на утримання неповнолітнього сина ___________ (ПІБ), _______ року народження, зі стягнення у __ частці від заробітку (доходу)  на розмір аліментів у твердій грошовій сумі у розмірі 2000 гривень, щомісячно, починаючи стягнення з  дня набрання рішенням законної сили і до  повноліття дитини.

Или

Змінити розмір та спосіб стягнення  аліментів, який стягується на підставі рішення _____________ суду _________ області від_________ з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, на утримання неповнолітнього сина ___________ (ПІБ), _______ року народження,  зі стягнення у твердій грошовій сумі у розмірі 300 грн. на  стягнення у частці від заробітку (доходу) _____________ П.І.Б. у розмірі 1/3 частки але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку щомісячно,  починаючи стягнення з  дня набрання рішенням законної сили і до повноліття дитини.

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу – 2 екз.;
 2. Копія свідоцтва про народження – 2 екз.;
 3. Довідка про склад сім’ї – 2 екз.;
 4. Копія паспорту – 2 екз.;
 5. Копія рішення суду  про стягнення аліментів від _______ року;
 6. Копія позовної заяви.

Підтверджую про те, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав до цього чи іншого суду на території України.

„01” серпня  2017 року                                 _____________ ПІБ

Примечания:

Все документы, которые прилагаете к иску о взыскании алиментов, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах.

Один комплект документов для суда. Суду прилагаем, как правило, оригиналы документов (кроме свидетельств), можно конечно и копии, но тогда в судебное заседание необходимо взять оригиналы.

Второй комплект документов для ответчика. Только копии.

Судебный сбор за подачу иска об изменении способа взыскания алиментов, изменение размера алиментов не оплачивается.

Иски о взыскании алиментов могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца.

Дата рождения ответчика должна быть обязательно указана в иске и в исполнительном листе!

19 ответов

 1. Татьяна

  Подскажите, пожалуйста. В исковом заявлении не указаны не то, что дата, но и год рождения Ответчика (хотя Истцу они достоверно известны). Т.е. считается, что оно составлено с нарушением? По нему не должно быть движения, пока не Истец не уточнит дату?

  • адвокат Безух Максим

   За такое не оставят без движения. Но возникнут проблемы при исполнении такого решения суда. Поскольку эти данные переходят в исполнительный лист, а без этих данных исп. служба может отказать в открытии исп. производства.

 2. Татьяна

  Здравствуйте!
  Иск об увеличении размера ранее назначенных алиментов в твердой сумме. Истец освобождается от уплаты судебного сбора.
  Судебный сбор оплачивает ответчик? Или судебный сбор не взимается вообще?
  Истица в требованиях в п.2 указала «стягнути судовий збір у розмірі 640 грн.» В приложениях к иску значится «квитанція про сплату судового сбору». Среди копий документов, направленных Ответчику, копии квитанции нет.
  Не совсем понятно, зачем она его платила.
  Спасибо!

  • адвокат Безух Максим

   Если истец освобожден от уплаты суд. сбора, то он взыскивается в пользу государства с ответчика. Если, она оплатила суд. сбор, но от его уплаты освобождается, то суд в ее пользу не будет взыскивать суд. сбор. А так, конкретно нужно смотреть что за иск, какие требования и почему уплачен суд. сбор…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *