Образец иска об увеличении размера алиментов и/или изменении способа и порядка взыскания алиментов

Данный образец иска для тех, кто ранее уже взыскал алименты и у кого уже есть решение суда о взыскании алиментов.

Образец адаптирован под новый Гражданско-процессуальный кодекс.

Если вы желаете установить другой способ взыскания алиментов и другой размер алиментов, то необходимо обращаться в суд с иском об увеличении размера алиментов и/или об изменении способа взыскания алиментов.

Данный образец иска так же для тех, у кого в решении суда указан минимальный размер алиментов в 30% прожиточного минимума, но которые хотят его повысить до 50%. Это следует сделать, поскольку в проекте закона было указано, что новый размер алиментов, так сказать, пересчитается «автоматом», но, к сожалению, в принятом законе уже этих положений нет.

Способ взыскания алиментов теперь выбирает сам взыскатель (истец) и он не зависит от того имеет ли доход плательщик алиментов или нет.

Так, по решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в части от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору родителя или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок.

Способ взыскания алиментов, определенный решением суда, изменяется по решению суда по иску получателя алиментов.

До _______ суду _________ області
м. ___________, вул. ___________

Позивач: ПІБ повністю, поштовий індекс, повна адреса, паспорт серія …… № ….. виданий 19.03.2011 року Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків …… засоби зв’язку

Відповідач: ПІБ повністю, поштовий індекс, повна адреса, засоби зв’язку, (если паспортные данные ответчика и его идентификационный код неизвестен, то указываем следующую фразу) інші засоби зв’язку, офіційні електронні адреси та інші дані, які ідентифікують  особу не відомі

П О З О В Н А   З А Я В А

(про  зміну порядку та способу стягнення аліментів)

____________ року я, позивач, ___________ року народження, уклала шлюб з ________________, ______________ року народження, який ми зареєстрували ___________ року у Відділі державної реєстрації актів цивільного стану по м. ________ міськрайонного управління юстиції ________області, про що зроблений актовий запис № _____ (додаток 1).

Если  родители не состояли в браке, то указываем о фактических брачных отношениях и когда эти отношения возникли и прекратились.

У шлюбі  у нас народилася неповнолітня дитина:________________ (П.І.Б.), _________ року народження (додаток 2).

Обязательно указываем несовершеннолетних детей от брака, их ФИО, а так же год рождения. Если ребенок родился не в браке, то указываем: «Від наших стосунків у нас народилася….»

Дитина проживає разом з позивачем (додаток 3).

Шлюб між нами розірвано ____________ року.

Если барк расторгнут, то указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения.

26.05.2016 року рішенням Бердянського міськрайонного суду Запорізької області з ______________ П.І.Б. на мою користь на утримання _________________ П.І.Б. були стягнуті аліменти у розмірі ________________.

Відповідно до ст. 180 СК України,  батьки зобов’язані утримувати  дитину  до  досягнення  нею повноліття.

Відповідно до ст.3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року (ратифікована постановою Верховної Ради України  від 27 лютого 1991 року №789-XII і набула чинності для України  27 вересня 1991 року), в усіх діях щодо дітей,  незалежно від того,  здійснюються вони державними чи приватними установами,  що займаються питаннями соціального    забезпечення,    судами,    адміністративними    чи законодавчими   органами,    першочергова    увага    приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

А відповідно до ст. 27 цієї Конвенції, держави-учасниці визнають право кожної  дитини  на  рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини.

Відповідно до ч. 1,2,3,4,5 ст. 150 СК України, батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей,  любові до своєї  сім’ї  та  родини,  свого народу, своєї Батьківщини. Батьки  зобов’язані  піклуватися  про здоров’я дитини,  її фізичний, духовний та моральний розвиток. Батьки зобов’язані  забезпечити  здобуття  дитиною  повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Батьки зобов’язані поважати дитину. Передача  дитини  на  виховання  іншим  особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів» від 17.05.2017 року був збільшений мінімальний розмір аліментів та внесені зміни, зокрема, до ст. 181-184 СК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 182 СК України, розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Таким чином, розмір аліментів призначений за рішенням суду є меншим ніж встановлений законом та не є достатнім для утримання дитини. 

Я одна не зможу в повному обсязі забезпечити дитину, тому батько, який здоровий та працездатний, зможе сплачувати аліменти на рівні 1/3 частки  з усіх видів заробітку (доходу) або у сумі __________, оскільки працює  в ФОП «_________» на посаді бухгалтера та має постійний дохід у розмірі 5 500 грн. (довідка з місця роботи буде надана в судове засідання).

Обязательно указываем в иске место роботы, должность и размер зарплаты. Желательно к иску приобщить и справку о доходах. Если есть проблемы в ее получении, то необходимо суд просить ее истребовать  у соответствующего субъекта.

Если ответчик не имеет доходов и не работает, то указываем об этом и указываем размер алиментов, которые Вы хотите взыскать.

 Или меняем на алименты в твердой денежной форме:

Таким чином, при сплаті позивачем аліментів у сумі 2 000 грн.  забезпечується наша рівність при несенні обов’язку утримання дитини.

Крім цього, відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення.

Так, позивач інших утриманців  немає, він працездатний, отримує дохід, має нерухоме майно, транспортний засіб, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати такий розмір аліментів.

Если указывается такого рода обстоятельства, то необходимо приложить соответствующие доказательства (документы, справки, извлечения из реестра недвижимого имущества, регистрационное свидетельство на авто и т.д.)

Згідно до ч. 3 ст. 181 СК України, За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів.

Вышеуказанный абзац указываем, если вы меняете способ взыскания алиментов. Например, решением суда установили взыскивать 300 грн. алиментов, а в этом иске вы просите взыскать 1/4 часть от доходов или наоборот, было по решению суда взыскано  1/5 часть от дохода, а вы в этом иске просите взыскать в твердой сумме 2000 грн.

Згідно до ст. 192 СК України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 23 Постанови Пленуму ВСУ від 15 травня 2006 року N 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» у разі задоволення судом вимоги про зміну розміру аліментів, новий розмір аліментів сплачується з дня набрання рішенням законної сили.

На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. 150, 180 – 184 СК України, керуючись ч. ст. 174, 175 ЦПК України,

П Р О Ш У:

Змінити розмір  аліментів, який стягується на підставі рішення _____________ суду _________ області від_________ з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, на утримання неповнолітнього сина ___________ (ПІБ), _______ року народження, збільшивши їх розмір до 1/3 частки  з усіх видів заробітку (доходу), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з дня набрання рішенням законної сили і до  повноліття дитини.

если в части от заработка или в твердой сумме

Змінити розмір  аліментів, який стягується на підставі рішення _____________ суду _________ області від_________ з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, на утримання неповнолітнього сина ___________ (ПІБ), _______ року народження, збільшивши їх розмір до 2000 гривень, щомісячно, починаючи стягнення з  дня набрання рішенням законної сили і до  повноліття дитини.

Если с изменением способа взыскания алиментов:

Змінити розмір та спосіб стягнення  аліментів, який стягується на підставі рішення _____________ суду _________ області від_________ з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, на утримання неповнолітнього сина ___________ (ПІБ), _______ року народження, зі стягнення у __ частці від заробітку (доходу)  на розмір аліментів у твердій грошовій сумі у розмірі 2000 гривень, щомісячно, починаючи стягнення з  дня набрання рішенням законної сили і до  повноліття дитини.

Или

Змінити розмір та спосіб стягнення  аліментів, який стягується на підставі рішення _____________ суду _________ області від_________ з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, на утримання неповнолітнього сина ___________ (ПІБ), _______ року народження,  зі стягнення у твердій грошовій сумі у розмірі 300 грн. на  стягнення у частці від заробітку (доходу) _____________ П.І.Б. у розмірі 1/3 частки але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку щомісячно,  починаючи стягнення з  дня набрання рішенням законної сили і до повноліття дитини.

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу – 2 екз.;
 2. Копія свідоцтва про народження – 2 екз.;
 3. Довідка про склад сім’ї – 2 екз.;
 4. Копія паспорту – 2 екз.;
 5. Копія рішення суду  про стягнення аліментів від _______ року;
 6. Копія позовної заяви.

Підтверджую про те, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав до цього чи іншого суду на території України.

„01” серпня  2017 року                                 _____________ ПІБ

Примечания:

Все документы, которые прилагаете к иску о взыскании алиментов, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах.

Один комплект документов для суда. Суду прилагаем, как правило, оригиналы документов (кроме свидетельств), можно конечно и копии, но тогда в судебное заседание необходимо взять оригиналы.

Второй комплект документов для ответчика. Только копии.

Судебный сбор за подачу иска об изменении способа взыскания алиментов, изменение размера алиментов не оплачивается.

Иски о взыскании алиментов могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца.

Дата рождения ответчика должна быть обязательно указана в иске и в исполнительном листе!

44 мысли о “Образец иска об увеличении размера алиментов и/или изменении способа и порядка взыскания алиментов”

 1. Добрый день! Подскажите пожалуйста , подала послн развода на алименты (11.10.2011 году )присвоили 400 грн в твердой сумме , до 2018 года редко платил .В 2018 году подала на увеличение суммы алиментов в твердой сумме , присвоили 1000.Могу ли я подать на индексацию твердой суммы алиментов за все года?Куда подавать правильно?кто пересчитывает?суд или исполнительная служба?

  1. Здравствуйте! Подать на индексацию можете. Это ваше право. Для этого необходимо подать исковое заявление в суд. Исполнитель индексацию не насчитывает.

 2. Здравствуйте. Просила повысить размер алиментов получаемых в твердой денежной сумме. Суд отказал. Могу я через месяц после отказа подать иск на получение алиментов 25 % от дохода?

  1. Предоставила суду чеки и квитанции на продукты и коммуналку. Судья аргументировал отказ повысить размер алиментов в твердой денежной сумме тем что это все «додаткови витрати» , мол законом установлен минимальный размер в него и укладывайтесь . Прав ли он?

   1. Скорее всего нет, но нужно ознакомиться с решением суда и др.документами, чтобы дать правильный и объективный ответ.

  2. Добрый вечер! Да, можете. Это называется изменение способа и порядка взыскания алиментов.

 3. Доброго вечора. Допоможіть будь-ласка, як дізнатись адресу військової частини в якій проходить службу військовослужбовець (по контракту), її необхідно вказати у позовній заяві до суду для примусового утримання аліментів з суми доходу військовослужбовця. Сам він відмовляється надати мені таку інформацію. По його розповідям знаю лише тільки те, що десь у Миколаєвській області.

  1. Доброго! Спробуйте через місцевий військомат або за запитом адвоката.

 4. муж платил по 1/6,но не меньше 30% прож.мин на 2 детей (1 реб. от 1 брака,2 реб. совместный,проживаем вместе).Т.к старшей от 1 брака мужа исполнилось 18, обратилась к нотариусу ,чтоб составить договор об увеличении алиментов, сказали,что не возможно,т.к. проживаете вместе,тогда подала в суд на увеличение,приняли заявление,но тоже сказали,что мы вместе проживаем,толку. В исполнительной говорят забрать лист,т.к. не имеют право принимать расписки,нужны чеки об уплате(хотя уже 4 года носит муж от меня расписки об уплате алиментов) . Могу ли я подавать на увеличение алиментов,если мы в браке,живем вместе? Спасибо

  1. Живете под одной крышей вместе или одной семьей? Если одной семьей, то нет. Если просто проживаете по одному адресу, но как чужие люди и он не принимает участия в содержании ребенка, тогда можете.

 5. ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.У МЕНЯ МУЖ ПЛОТИТ СВОИМ ДЕТЯМ АЛИМЕНТЫ 1\3 ДЕТЕЙ ДВОЕ СТАРШЕЙ УЖЕ 20 ЛЕТ А МЕНЬШОЙ 15 СУД ПРИСУДИЛ 1\3 ДО СОВЕРШЕНИЯ МЕНЬШОЙ 18 ТИ ЛЕТ ПЛОТИТЬ.У НАС СНИМ ЕСТЬ РЕБЁНОК ЕМУ 3 ГОДА.ЕСЛИ Я ПОДАМ НА НЕГО НА АЛИМЕНТЫ ЕМУ МОГУТ УРЕЗАТЬ НА ТЕХ ДЕТЕЙ?

 6. Добрый день! Если я обратилась в канцелярию суда за повторной копией решения суда о взыскании алиментов , мне нужно платить судебный сбор ?

 7. Добрый день, я подавала заявление на увиличение размера алиментов но судья не дает ему ход так как требует чтоб я уплатила судебный сбор,на каких основаниях или по каким статьям я могу обосновать свой отказ оплачивать этот самый сбор

  1. Попробуйте вот так:

   згідно до п. 7 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб. Згідно до ст. 154 СК України батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки та сина. Батьки мають право звертатися до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини, а також непрацездатних сина, дочки як їх законні представники без спеціальних на те повноважень. Батьки мають право звернутися за захистом прав та інтересів дітей і тоді, коли відповідно до закону вони самі мають право звернутися за таким захистом. Згідно до ст.179 СК України аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Отже, оскільки позовна заява подається в інтересах дітей, позивач може бути звільнений від сплати судового збору

 8. Добрый день! Подскажите пожалуйста следующую ситуацию…
  В декабре месяце, я , нашла в почтовом ящике решение суда об уменьшении алиментов с 1/4 на 1/6, которое вступило в силу 20,11,2017. Повестку в суд я не получала, письмо тоже обнаружила спустя 15 дней. 26,12,17 я пошла в суд и получила «решение суда под роспись» Вопрос: могу ли я в течении 10 дней (начиная с 26,12,17) подать заявление про пересмотр заочного решения?(если да, то какое заявление писать?) И имел ли право суд принимать данное решение, если отец ребенка является должником алиментов в исполнительных органах?

 9. Доказать расходы смогу только квитанциями из садика(кружки танцев сказали что не дают таких справок, они просто кружки и никак не оформлены) и чеками за коммуналку(можно их прикрепить?) можно ли прикреплять чеки за продукты(там же на всю семью расходы, не только на детей?), расходы на одежду, лекарства(это же не регулярные траты, примут ли их во внимание?) внески всякие благодийные на охрану, ремонт в школе и т.д., тоже денег дофига и ничего не докажешь((((((( как быть?

   1. Извините, что пишу коментарий на коментарий.
    Я 2 года без адвоката судилась за алименты на детей с 2мя отцами (имею двоих детей от разных отцов). В суд предоставила документы: 1: смету на ребенка с подтверждением каждой суммы чеком, 2: смету начисления прожиточного минимума по законодавству со всеми распечатками законов, 3: принесла более 30 писем от родителей с указанием их адреса и телефона, что их дети того-же возраста что и мои, и во сколько их содержание обходятся родителям в месяц, 4: документы аргументирующие, что переезд с Киева (студобщежития) в провинцию на сьемную квартиру+ квитанции по комуналке. Настаивала на моих конституционных правах о равности мужчины и женщины, и ребенка, что принимая решение «не меньше 30%» унижаются мои права и права ребенка как человека и гражданина Украины, просила «не меньше 50% »
    и в результате (2012 год) получила решение 1/4 но не меньше 30%, аргумент в ответ был таков, что меняя жительство в пределах страны условия содержания ребенка не меняются, что чем мой ребенок не такой как остальные что ему надо от отца не больше 50%, когда остальные живут на 30% и + отказ по иску на дополнительные расходы(на посещение платных дополнительных занятий), аргумент — ребенок не инвалид!!!! в апеляции таже ситуация

    1. Здравствуйте! Трудно ответить не ознакомившись с решением судов и вашим иском…

 10. Скажите пожалуйста, если бывший муж не имеет официальных доходов и собственности, я могу попросить суд назначить алименты больше минималки(50%) на основании размера совокупных расходов на детей? У меня две девочки 5 и 7 лет, общие расходы составляют 5000 грн ежемесячно(садик, школа, танцы, питание). Есть решение суда четырехлетний давности о 33% от зп.
  При этом я работаю неофициально, будут ли меня спрашивать где я беру такие деньги на содержание детей?))) и можно ли указать в иске сумму 2500 в твердой денежной сумме, как половину расходов на детей?

 11. Добрий вечір.Скажіть будь ласка чи можна подати заяву про зміну стягнення аліментів і заяву про додаткові виплати у зв язку з хворобою разом.І чи є така можливість стягнення аліментів за попередні 2 роки.Рішення суду є.

 12. Подскажите, пожалуйста. В исковом заявлении не указаны не то, что дата, но и год рождения Ответчика (хотя Истцу они достоверно известны). Т.е. считается, что оно составлено с нарушением? По нему не должно быть движения, пока не Истец не уточнит дату?

  1. За такое не оставят без движения. Но возникнут проблемы при исполнении такого решения суда. Поскольку эти данные переходят в исполнительный лист, а без этих данных исп. служба может отказать в открытии исп. производства.

 13. Здравствуйте!
  Иск об увеличении размера ранее назначенных алиментов в твердой сумме. Истец освобождается от уплаты судебного сбора.
  Судебный сбор оплачивает ответчик? Или судебный сбор не взимается вообще?
  Истица в требованиях в п.2 указала «стягнути судовий збір у розмірі 640 грн.» В приложениях к иску значится «квитанція про сплату судового сбору». Среди копий документов, направленных Ответчику, копии квитанции нет.
  Не совсем понятно, зачем она его платила.
  Спасибо!

  1. Если истец освобожден от уплаты суд. сбора, то он взыскивается в пользу государства с ответчика. Если, она оплатила суд. сбор, но от его уплаты освобождается, то суд в ее пользу не будет взыскивать суд. сбор. А так, конкретно нужно смотреть что за иск, какие требования и почему уплачен суд. сбор…

 14. Доповнення. При цьому рахунків в Україні у доньки та її мами не має.

  А також який порядок стягнення аліментів на дитину, після 18 років, якщо вона навчається за кордоном.
  Дякую

  1. Декілька варіантів: або на рахунок виконавчої служби або шляхом відкриття рахунку у банку на дитину або шляхом внесення сум на депозит нотаріуса або шляхом банківських переказів.

   Для того щоб стягувати аліменти на навчання після 18 років потрібно буде спочатку звернутися до суду та отримати рішення суду. Після цього можливі варіанти, що вказані вище.

 15. Вітаю! Підскажіть як має сплачувати аліменти відповідач, у випадку коли він перебуває в Україні, а його колишня дружина і дитина за кордоном в Італії.

 16. Я плательщик алиментов. На одного ребенка плачу 1/3 дохода. От второго брака двое детей. Как выровнять выплату.

 17. день добрій)а сколько максимум можно просить у суда? я понимаю что не могу просить за предыдущие года, договор у нас был устный……. тут уже я без притензий, сама виновата

 18. день добрій) я в разводе уже 4 года! могу ли я просить алименты в твердой сумме в размере прожиточного минимума 1700 гр , ребенку 10 лет.. (я в дикрете и замужем)
  бывший муж работоспособыій, визуально и по разговором ребенка, нормально зарабатывает, но еще уже имеет ребенка— не в браке

 19. Здравствуйте! 1. Да, можете. 2. Суд может рассмотреть дело и без его присутствия.

 20. Здравствуйте, я подала исковое заявление об увеличении размера алиментов, согласно Вашего примера. Судья выдала мне «Ухвалу про залишення позовної заяви без руху», мотивируя тем, что я не оплатила судебный сбор, «згідно п. 6 ч. 1 ст.80 ЦПК Україниціна позову визначається у позовах про зменшення або збільшення платежів або видач — сумою, на яку зменшуються або збільшуються платежі чи видачі, але не більше ніж за один рік». Что мне делать? Я точно, согласно Ваших рекомендацій знаю, что я права, а как доказать?

  1. Можно это обойти, убрав из иска слово «Збільшити», попросив просто изменить способ взыскания алиментов, например с 500 грн. на 1/4 часть от доходов, но не менее 50% прож. минимума.

   И/или сослаться на п. 7 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір»:

   Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:
   громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб.

   А на підставі ч. 2 ст. 154 Сімейного кодексу України батьки мають право звертатися до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини, а також непрацездатних сина, дочки як їх законні представники без спеціальних на те повноважень.

   Что вы и делаете обращаясь в суд. Так как алименты платятся в пользу ребенка и являются его собственностью, а значит фактически вы обращаетесь с иском о защите прав иного лица (ребенка).

 21. Скажіть будь ласка якщо я вийшла заміж вдруге, змінила прізвище та перебуваю в декретній відпустці, чи повинна я це вказувати в позовній заяві про збільшення аліментів та чи необхідно прикріплювати копії цих документів до позову. Дякую.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *